Majic Make-up and More

Bonita Leimbergen

Algemene voorwaarden

De hieronder genoemde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen Soul and Image, vertegenwoordigt door Bona Bonita Leimbergen en haar opdrachtgevers ( hierna: opdrachtgever). Soul and Image met als ondernemingsnummer BE 0865348381 accepteert geen Algemene Voorwaarden van een ander partij tenzij schriftelijk anders overeengekomen.


Artikel 1: Algemeen

 1.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten.

 1.2 Indien een of meer bepalingen in de Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Soul and Image zal alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

 1.3 De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, door het aangaan van een overeenkomst met Soul and Image.

 1.4 De Make-up Artist is de persoon die in opdracht van Soul and Image de nodige diensten verricht.


Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst
 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever mondeling (c.q. telefonisch) of schriftelijk (c.q. per e-mail, sms,etc…) een aanbod van Soul and Image accepteert. De opdrachtgever ontvangt van Soul and Image schriftelijk (c.q. per e-mail, sms, etc) een bevestiging van de overeenkomst. 


Artikel 3: Tarieven

 3.1 Soul and Image kan voor een bepaalde dienst worden ingehuurd waarbij het tarief voor deze dienst geldt, of voor een bepaalde hoeveelheid uren. Bij het per uur boeken geldt het uurtarief. De Make-up Artist wordt in dit geval geboekt voor een halve of een hele dag. Een halve dag is gebaseerd op 4 werkuren en een hele dag op 8 werkuren waarbij de reistijd inbegrepen is.

 3.2 Het eerste overschreden uur overeenkomstig het contract zal worden geboekt als overuur en gefactureerd worden als het basis uurtarief. Eventuele bijkomende overuren zullen eveneens worden gebaseerd op het standaard uurtarief.

 3.3 Voor werkzaamheden van de Make-up Artist tussen 00:00 en 07:00 uur zal Soul and Image 200% van het basis uurtarief berekenen.

 3.4 Bovenop de genoemde tarieven kan er een onkostenvergoeding in rekening gebracht worden voor specifieke benodigdheden die noodzakelijk zijn voor de totstandbrenging van het gewenste resultaat.

 

Artikel 4: Reisvergoedingen

4.1 De door de Make-up Artist gemaakte reiskosten voor haar werkzaamheden zijn voor de rekening van de opdrachtgever en worden gebaseerd op gemaakte openbaar vervoerskosten, taxi of in het geval van reizen met de auto een kilometervergoeding à €0,35 per kilometer. Ook eventuele overnachtingen zullen ten koste vallen van de opdrachtgever tenzij anders bedongen.

 4.2 Reiskosten voor werkzaamheden in het buitenland zijn tevens volledig voor de rekening van de opdrachtgever inclusief eventuele kosten voor overnachtingen in een hotel, eten en drinken tenzij schriftelijk anders overeengekomen door opdrachtgever en Soul and Image.


Artikel 5: Annulering

5.1 Geboekte opdrachten kunnen door opdrachtgever tot de 30ste dag voor de opdracht kosteloos worden geannuleerd. 10% administratiekosten worden hier aangerekend.

Indien een geboekte opdracht later wordt geannuleerd, is de opdrachtgever het volgende percentage annuleringskosten verschuldigd:
a) Bij annulering vanaf de 30ste dag tot de 15de dag voor de opdacht 30%.
b) Bij annulering vanaf de 14de  dag tot de 8ste dag voor de opdracht 50%.
c) Bij annulering vanaf de 7de dag tot de dag van de opdracht het volledige factuurbedrag.

d)Indien de opdracht wordt geannuleerd als de Make-up Artist al ter plaatse is, worden – behalve het volledige factuurbedrag – ook de verplaatsingsonkosten gefactureerd.

 5.2 In geval van overmacht van de Make-up Artist zal Soul and Image in overleg met de opdrachtgever een inspanningsverbintenis op zich nemen om een andere Make-up Artist in te zetten. Soul and Image kan te allen tijde de opdracht gedeeltelijk of geheel annuleren. Facturering wordt dan evenredig aangepast. Soul and Image is niet verantwoordelijk voor de freelance Make-up Artist die in opdracht van Soul and Image opdrachten uitvoeren.  


Artikel 7: Betaling

 7.1 Wijze van betaling voor Bedrijven: De betalingstermijn voor de geleverde diensten bedraagt 8 dagen na het ontvangst van de factuur voor bedrijven.  Bij overschrijding van de genoemde betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is opdrachtgever de rente van 12% verschuldigd over het gehele gefactureerde bedrag, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het te betalen bedrag. Zie algemene voorwaarden op de factuur zelve. Elke som die op de vervaldag niet betaald is brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest op van 12% per jaar vanaf de factuurdatum tot de datum van algehele betaling. Het bedrag van de factuur welke niet voldaan is op de vervaldag wordt bovendien van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoog met een forfaitaire schadevergoeding van 12% met een minimum van €100 Protest ten opzichte van de factuur zal de opdrachtgever  binnen 7 dagen bij aangetekend schrijven protest aan  tekenen op de toegezonden factuur. Na deze termijn wordt hij geacht in te stemmen met de inhoud van de factuur.

Wijze van betaling voor particulieren: Bij boeking van een opdracht dient een voorschot factuur van 50% binnen de 8 dagen betaald te worden en de rest van het overeengekomen bedrag 8 dagen vóór aanvang opdracht. Indien de opdracht kortbij is en geen tijd is om een voorschot factuur op te maken dient de volledige factuur betaald te worden vóór aanvang opdracht binnen de 8 dagen. 


 7.3 Kosten van invordering: Alle kosten van invordering bij verzuim van betaling door opdrachtgever, zowel buitengerechtelijk als rechtelijk, komen ten laste van opdrachtgever. Deze worden op een minimum gesteld van 12% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 100,00.


 Artikel 8: Aansprakelijkheid

 8.1 Soul and Image is niet aansprakelijk voor schade die aan de opdrachtgever wordt toegebracht door de Make-up Artist. Indien er  sprake is van opzet van de Make-up Artist dan is de Make-up Artist hier zelf verantwoordelijk voor en dient hiervoor zelf verzekerd te zijn en in orde zijn met alle wettelijke verplichtingen als freelance ondernemer. Soul and Image is in geen enkel geval aansprakelijk voor de freelance Make-up Artist. De opdrachtgever dient binnen 48 uur hiervan Bonita Leimbergen schriftelijk of telefonisch op de hoogte te brengen mocht zich een incident voordoen.

 8.2 Opdrachtgever vrijwaart Soul and Image van aanspraken in verband met schade die aan derden is toegebracht door de Make-up Artist in uitvoering van de werkzaamheden voor de opdrachtgever. Indien er sprake is van opzet van de Make-up Artist is de freelance ondernemer hier zelf verantwoordelijk voor en dient deze wettelijk met alles in orde te zijn.


 Artikel 9: Overmacht

9.1 In geval van overmacht is Soul and Image niet gehouden haar verplichtingen jegens de opdrachtgever na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite. Merk op dat de bovenstaande opsomming niet exhaustief is.


Artikel 10 Geheimhouding

10.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

10.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Soul and Image gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Soul and Image zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Soul and Image niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.


Artikel 11: Intellectuele eigendom

 11.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden behoudt Soul and Image zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.

11.2. Alle door Soul and Image verstrekte make-ups of stukken, zoals adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, beeldmateriaal, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever in het kader van de overeengekomen opdracht en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande toestemming van Soul and Image  worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

11.3. Soul and Image behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.


Artikel 12: Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Soul and Image en de opdrachtgever is het Belgisch recht  van toepassing.


Artikel 13: Forum

Voor de beslechting van de geschillen tussen Soul and Image en de opdrachtgever zijn enkel de Rechtbanken van Antwerpen bevoegd.